Thông báo về kế hoạch triển khai Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên K58 Viện công nghiệp gỗ

6 tháng 1, 2017
Thực hiện kế hoạch của Nhà trường và của Viện Công nghiệp gỗ về việc triển khai Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên K58 CBLS và K58 CNVL. Để sinh viên triển khai làm KLTN đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, Viện Công nghiệp gỗ thông báo tới toàn thể sinh viên K58 với các nội dung cụ thể như sau:

Tác giả: P.TH

Nguồn: P.TH

Thông báo và danh sách KLTN của sinh viên theo file đính kèm dưới đây:

Thông báo kế hoạch trfiển khai KLTN cho K58

Danh sách KLTN của sinh viên K58

Giấy xác nhận thực tập

 


Chia sẻ