Thông báo về việc hoàn thiện và nộp Khoá luận tốt nghiệp K58

10 tháng 4, 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ

Số 05/TB-CNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc hoàn thiện và nộp Khóa luận tốt nghiệp

 

     Căn cứ thông báo số 01/TB-CNG-TH ngày 06 tháng 01 năm 2017 về Kế hoạch triển khai khóa luận tốt nghiệp;

     Căn cứ vào thực tế quá trình triển khai làm khoá luận tốt nghiệp của sinh viên,

     Để đảm bảo sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp đúng kế hoạch, Viện Công nghiệp gỗ thông báo tới toàn thể sinh viên K58 CBLS, K58 CNVL, các giáo viên hướng dẫn về kế hoạch hoàn thiện và nộp KLTN như sau:

   1. Tất cả các sinh viên làm KLTN (63 sinh viên) bao gồm 58 sinh viên K58 CBLS và 05 sinh viên K58 CNVL nhanh chóng hoàn thiện KLTN của mình theo theo đúng yêu cầu.

   2. Các giáo viên hướng dẫn đôn đốc, nhắc nhở sinh viên hoàn thiện khoá luận tốt nghiệp theo đề cương đã duyệt để đảm bảo nộp đúng thời gian theo kế hoạch.

   3. Sinh viên nộp 02 bản KLTN (Đóng bìa thường) về Phòng Tổng hợp, Viện Công nghiệp gỗ. Thời gian nộp khoá luận tốt nghiệp: Từ 15/5 đến 20/5/2017.

   4. Thời gian tổ chức bảo vệ (02 ngày): Trong khoảng từ 22/5 đến 27/5/2017. Thời gian bảo vệ chi tiết, danh sách sinh viên, danh sách Hội đồng chấm, trình tự bảo vệ, yêu cầu sửa chữa và nộp sau bảo vệ sẽ được thông báo cụ thể ngay sau khi sinh viên nộp hết khoá luận tốt nghiệp cho Phòng Tổng hợp (Ngày 20/5/2017).  

             Nhận được thông báo này, đề nghị sinh viên K58 CBLS, K58 CNVL, các giáo viên hướng dẫn, các đơn vị thực hiện đúng theo kế hoạch ./.        

Nơi nhận:

  • Sinh viên K58 CBLS, K58 CNVL
  • Các Bộ môn
  • TTTN&PTCN
  • Lưu TH

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS.TS. Phạm Văn Chương

 

 

 

 

 

Thông báo chính thức theo file kèm theo dưới đây:

Thông báo về hoàn thiện và nộp KLTN

 

 

 

 

 


Chia sẻ