Thông báo: Tuyển sinh đào tạo ngắn hạn năm 2017

8 tháng 2, 2017
Căn cứ chức năng nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Công nghiệp gỗ; Căn cứ danh mục các nghề đào tạo đã được phê duyệt. Viện Công nghiệp gỗ thông báo tới các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu về đào tạo ngắn hạn trình độ sơ cấp nghề với các lĩnh vực như sau:

Tác giả; P.TH

Nguồn: P.TH

 


Chia sẻ