Thông báo; Tuyển sinh đào tạo ngắn hạn về phòng chống mối - năm 2017

8 tháng 2, 2017
Căn cứ chức năng nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Công nghiệp gỗ; Căn cứ danh mục nghề đã được được cấp phép, phê duyệt. Viện Công nghiệp gỗ thông báo tới các cơ quan, doạnh nghiệp và cá nhân có nhu cầu đào tạo nghề " Kỹ thuật phòng chống mối cho công trình xây dựng" năm 2017 như sau:

Tác giả: P.TH

Nguồn: P.TH


Chia sẻ