Thông báo tuyển sinh liên thông ngành CBLS, hình thức VHVL năm 2018

5 tháng 6, 2018
Viện Công nghiệp gỗ xin giới thiệu thông báo của Trường ĐHLN về việc tuyển sinh liên thông trung cấp với Đại học ngành Coogn nghệ CBLS hệ VHVL năm 2018.

 

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông ngành CBLS hệ VHVL năm 2018


Chia sẻ