Thông báo về việc tổng kết năm học 2018-2019

16 tháng 7, 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 ---------------------------

Số: 1354 /ĐHLN-CTCTSV

Về việc tổng kết năm học 2018-2019

khối sinh viên ĐH chính qui

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

- Trưởng các khoa, viện đào tạo;

- Trưởng các phòng: KT&ĐBCL, TKCT, QTTB;

- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ.

 

     Thực hiện kế hoạch tổng kết năm 2018-2019 khối sinh viên đại học chính qui, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong Trường triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Các khoa, viện đào tạo

     - Trực tiếp chỉ đạo cố vấn học tập thực hiện các nội dung được giao ở mục 2 văn bản này;

     - Xét điểm rèn luyện, học bổng KKHT và khen thưởng cho SV;

     - Xét kỷ luật SV nghỉ sinh hoạt lớp, vi phạm về đăng ký nơi ở và các vi phạm khác ở học kỳ II, năm học 2018-2019;

     - Tổng kết, đánh giá công tác cố vấn học tập năm học 2018-2019 (báo cáo công tác CVHT, đánh giá CVHT theo mẫu số 11);

     - Tổng hợp kết quả tổng kết năm học theo mẫu biểu từ 06 đến 11 gồm 01 bản giấy A4 và 01 bản điện tử file excel về Phòng CT&CTSV (bà Giang phòng 110A nhà A1 nhận, email: phongctctsv.dhln@gmail.com) trước ngày 05/9/2019;

     - Tiếp nhận hồ sơ gốc của SV các lớp K62, K63 (Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT) từ CVHT và nộp về Trường qua Phòng CT&CTSV trước ngày 05/9/2019.

2. Cố vấn học tập

     - Thông báo cho SV của lớp xin nhận xét vào Sổ đăng ký nơi ở học kỳ II năm học 2018-2019; lập danh sách SV đăng ký nơi ở học kỳ I năm học 2019-2020, tổng hợp kết quả nộp về khoa/viện. Thời hạn: 20/8/2019;

     - Tổ chức họp lớp SV để tổng kết năm học: xét điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019; xét đề nghị cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2018-2019; xét đề nghị khen thưởng năm học 2018-2019; thống kê danh sách SV nghỉ sinh hoạt lớp, vi phạm về đăng ký nơi ở và các vi phạm khác ở học kỳ II năm học 2018-2019 để họp xét kỷ luật theo qui chế. Nộp kết quả tổng kết theo mẫu biểu từ 01 đến 06 (01 bản giấy A4 và 01 bản điện tử file excel) về khoa/viện trước ngày 28/8/2019;

     - Thu hồ sơ gốc của SV các lớp K62, K63 (Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT) nộp về khoa/viện trước ngày 28/8/2019;

     - Thông báo cho SV nộp học phí về Nhà trường trước ngày 15/8/2019;

     - Thông báo cho SV thuộc đối tượng ưu tiên nộp giấy tờ có liên quan về Phòng CT&CTSV (bà Giang, phòng 110A nhà A1 nhận) để Nhà trường xét hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ I, năm học 2019-2020 trước ngày 13/9/2019;

     - Gửi kết quả học tập năm học 2018-2019 về gia đình SV.

     Lưu ý: CVHT lấy điểm học tập học kỳ II, năm học 2018-2019 và danh sách lớp SV trên hệ thống quản lý tín chỉ (file excel) để tổng kết năm học; không tự đánh máy danh sách để tránh trường hợp sai MSV làm ảnh hưởng tới quyền lợi của SV.

3. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nộp danh sách SV vi phạm qui chế thi ở học kỳ II năm học 2018-2019 gồm 01 bản giấy A4 và 01 bản điện tử file excel về Phòng CT&CTSV (ông Mạnh phòng 210A nhà A1 nhận, email: phongctctsv.dhln@gmail.com) trước ngày 10/7/2019.

4. Phòng Tài chính-Kế toán nộp danh sách SV nợ học phí (không tính học phí học kỳ I, năm học 2019-2020) gồm 01 bản giấy A4 và 01 bản điện tử về Phòng CT&CTSV (ông Mạnh, phòng 210 nhà A1 nhận, email: phongctctsv.dhln@gmail.com). Thời gian: ngày 15/8/2019.

5. Trung tâm Dịch vụ đánh giá, nhận xét vào Sổ đăng ký nơi ở của SV nội trú; đánh giá kết quả hoạt động của Đội Tự quản HSSV học kỳ II, năm học 2018-2019, cung cấp cho các khoa/viện đào tạo và Phòng CT&CTSV để xét điểm rèn luyện trước ngày 10/8/2019.

6. Phòng Quản trị thiết bị mở cửa các phòng học tại giảng đường vào buổi tối để các lớp SV tổ chức tổng kết năm học và tổ chức đại hội lớp.

7. Phòng Chính trị và Công tác SV tiếp nhận kết quả tổng kết năm học kết từ các đơn vị; thường trực hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật, điểm rèn luyện, học bổng KKHT, học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí của các lớp SV báo cáo Ban Giám hiệu xét duyệt.

     Yêu cầu các đơn vị, cá nhân và Ban cán sự các lớp SV trong Trường triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hiệu trưởng (b/c);

- Ban TC&WS (đăng website);

- Lưu: VT, CT&CTSV(6).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Quang Bảo    

 

Các mẫu văn bản tổng kết xem trong file kèm theo dưới đây:

     1. Mẫu phiếu Đánh giá rèn luyện

     2. Mẫu biểu tổng kết năm học

Nguồn: VNUF

 


Chia sẻ