Kết quả nghiệm thu chuyên đề NCKH sinh viên năm học 2016 - 2017

10 tháng 5, 2017

    Thực hiện kế hoạch NCKH trong năm học 2016 - 2017 và triển khai kế hoạch theo thông báo của Nhà trưòng về việc nghiệm thu các CĐ NCKH sinh viên. Ngày 04/5/2017, Viện Công nghiệp gỗ tổ chức nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu khoa:học sinh viên năm học 2016 - 2017. Tham gia nghiệm thu có 07 chuyên đề của 07 nhóm sinh viên.

   Kết quả nghiệm thu: 05 chuyên đề đạt loại giỏi; 02 chuyên đề đạt loại khá.

   Trong số 05 chuyên đề đạt loại giỏi, Hội đồng đã nhất trí chọn ra 02 chuyên đề có số điểm nghiệm thu cao nhất, có ý nghĩa thực tiễn nhất làm chuyên đề dự thi cấp trường.

   Tại cuộc họp của Hội đồng Khoa học cấp Trường để xét chọn công trình NCKH sinh viên dự thi cấp Trường, cấp Quốc gia năm học 2016 - 2017 trong toàn trường. Cả 02 công trình NCKH sinh viên đều đạt giải (01 giải nhì và 01 giải ba).

   Kết quả chi tiết sau nghiệm thu và công trình đạt giải theo file kèm theo dưới đây:

1. Kết quả nghiệm thu chuyên đề NCKH sinh viên

2. Danh sách công trình NCKH sinh viên dự thi cấp Trường

3. Kết quả đoạt giải của các công trình NCKH trong toàn Trường 


Chia sẻ