Thông báo về việc triển khai tổng kết khoá 58 (Hệ 4 năm), khoá học 2013 - 2017

3 tháng 5, 2017

   Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường cho khoá 58, Viện Công nghiệp gỗ xin gửi tới Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp K58 CBLS và K58 CNVL thông báo số 688/TB-ĐHLN-CT&CTSV ngày 28/4/2017 về việc triển khai tổng kết khoá 58 (Hệ 4 năm), khoá học 2013 - 2017.

   Trên cơ sở thông báo này, đề nghị Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp K58 của Viện Công nghiệp gỗ triển khai thực hiện việc tổng kết  và gửi báo cáo kết quả theo mẫu biểu về Phòng Tổng hợp, Viện Công nghiệp gỗ trước 30/5/2017 (Bản in và bản điện tử). 

Thông tin chi tiết của thông báo và các mẫu tổng kết  theo các file kèm theo dưới đây:

1. Thông báo tổng kết khoá học

2. Mẫu biểu tổng kết

Nguồn: Phòng CT&CTSV


Chia sẻ