Thông báo về việc bố trí, sắp xếp địa điểm, thời gian sinh hoạt của các lớp sinh viên năm học 2017-2018

18 tháng 9, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

VIỆN CÔNG NGIỆP GỖ

 

THÔNG BÁO

Về việc bố trí, sắp xếp địa điểm, thời gian sinh hoạt của các lớp sinh viên năm học 2017-2018

                 

                   Kính gửi: Các lớp sinh viên

                                   Cố vấn học tập các lớp

   Viện Công nghiệp gỗ xin gửi tới các thầy cô là cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp sinh viên thông báo của Nhà trường về việc bố trí, sắp xếp địa điểm, thời gian tổ chức sinh hoạt lớp trong cả năm học 2017 - 2018.

   Đề nghị Cố vấn học tập các lớp phổ biến và chỉ đạo các lớp của mình thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường.

   Thông báo và kế hoạch cụ thể, xem trong file kèm theo dưới đây.

Thông báo về việc bố trí sinh hoạt lớp năm học 2017-2018

 

 


Chia sẻ