Thông báo về việc Đăng ký chuyên đề nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2017 - 2018

20 tháng 6, 2017

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký chuyên đề NCKH sinh viên, năm học 2017 - 2018

   Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Viện Công nghiệp gỗ xin gửi tới các thầy cô giáo, cố vấn học tập và sinh viên các lớp K60 CBLS, K61 CBLS thông báo về việc đang ký chuyên đề nghiên cứu khoa học, năm học 2017 - 2018 với một số thông tin chính như sau:

   1. Đối tượng tham gia: Sinh viên K60 và k61

   2. Số sinh viên trong nhóm: Từ 2 - 5 người

   3. Nội dung: Phù hợp với chuyên môn; Có tính mới và tính ứng dụng; Không trùng lặp với nhiệm vụ KHCN khác đã và đang thực hiện.

   4, Thời gian đăng ký: Đợt 1 (đến 30/6/2017); Đợt 2 (Đến 30/8/2017)

   5. Thời gian nghiệm thu: Trước 20/4/2018

Thông tin chi tiết xem trong file kèm theo sau đây:

Thông báo về việc đăng ký chuyên đề nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2017 - 2018

Nguồn VNUF


Chia sẻ