Thông báo về việc tổ chức đăng ký học học kỳ I, năm học 2017 - 2018

16 tháng 7, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký học học kỳ I, năm học 2017 - 2018

       

          Kính gửi :

                          - Cố vấn học tập các lớp sinh viên

                          - Toàn thể sinh viên

 

   Viện Công nghiệp gỗ gửi tới các em sinh viên K59, k60, K61 của Viện thông báo của Nhà trường về việc đăng ký học học kỳ I năm học 2017 - 2018 với một số thông tin chính:

1. Thời gian đăng ký trên hệ thống: Từ ngày 20/7/2017 đến hết ngày 18/8/2017.

2. Đối tượng đăng ký: Toàn bộ sinh viên các khoá hệ chính quy, sinh viên có nhu cầu học lại, học nâng điểm. 

Thông tin chi tiết của thông báo và các yêu cầu cụ thể đối với sinh viên, đề nghị xem trong file kèm theo dưới đây:

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Nguồn VNUF

 


Chia sẻ