Thông bào về Tổ chức lễ trao học bổng khuyến học Viện công nghiệp gỗ

11 tháng 3, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ

Số 05 /TB-CNG-TH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Về Kế hoạch tổ chức trao học bổng khuyến học cho sinh viên

 

                                   Kính gửi:       

- Các Bộ môn, trung tâm TN&PTCN;

- Cố vấn học tập các lớp;

- Các lớp sinh viên.

 

   Thực hiện thông báo số 02/TB-CNG-TH, ngày 18/01/2017 về việc xét và trao học bổng cho sinh viên Viện Công nghiệp gỗ;

   Căn cứ vào kết quả bình xét các loại học bổng từ các lớp,

   Viện Công nghiệp gỗ thông báo tới toàn thể các lớp sinh viên, cố vấn học tập và các đơn vị trong Viện về kế hoạch tổ chức trao học bổng khuyến học cho sinh viên Viện Công nghiệp gỗ năm 2017 như sau:

  1. Thời gian tổ chức: Từ 8h30, thứ 7, ngày 18 tháng 3 năm 2017.
  2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp C, nhà A2.
  3. Thành phần tham dự:

        - Ban Giám Hiệu;

        - Đại diện Nhà tài trợ;

        - Đại diện một số doanh nghiệp;

        - Đại diện một số Phòng, Ban;

        - Đại diện BCH Đoàn Trường, Hội sinh viên;

        - Toàn thể CBVC và sinh viên Viện Công nghiệp gỗ.

   Đây là một trong những dịp nhằm quảng bá và giới thiệu Viện. Vì vậy, đề nghị trưởng các đơn vị trực thuộc Viện, cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp sinh viên phổ biến để mọi người tham gia theo thông báo./.

Nơi nhận:

  • Sinh viên VCNG
  • Các Bộ môn
  • TTTN&PTCN
  • Lưu TH

VIỆN TRƯỞNG

(IĐã ký)

 

GS.TS. Phạm Văn Chương


Chia sẻ