Quyết định về việc trao học bổng khuyến học Viện Công nghiệp gỗ năm 2017

15 tháng 3, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/QĐ-CNG-TH

Hà nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

                                                                                               

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Trao học bổng khuyến học cho sinh viên Viện Công nghiệp gỗ

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ

   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Công nghiệp Gỗ trực thuộc trường Đại học Lâm nghiệp ban hành theo Quyết định số 617/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 18/5/2015 của Hiệu trưởng;

   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ khuyến học truyền thống của sinh viên Viện Công nghiệp Gỗ;

   Căn cứ vào kết quả bình xét học bổng từ các lớp sinh viên theo thông báo số 02/TB-CNG-TH ngày 18/01/2017 của Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ về việc xét và trao học bổng cho sinh viên Viện Công nghiệp gỗ;

   Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổng hợp – Viện Công ngiệp gỗ,

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Trao tặng học bổng khuyến học "Học sinh có thành tích học tập tốt" cho 05 sinh viên đạt thành tích học tập tốt nhất và học bổng "Học sinh nghèo vượt khó" cho 05 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, tu dưỡng đạo đức thuộc 05 lớp theo quy định của Viện công nghiệp Gỗ, năm 2017 (Có danh sách kèm theo).

   Điều 2. Giá trị mỗi suất học bổng các loại là 2.000.000 đ (Hai triệu đồng). Số tiền này được trích từ Quỹ khuyến học - Viện Công nghiệp gỗ.

   Điều 3. Các sinh viên có tên trong danh sách ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu: PTH.

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS. Phạm Văn Chương

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG

VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ, NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-CNG-TH ngày 10/03/2017)

TT

Lớp

Danh sách sinh viên đạt học bổng

Ghi chú

Học sinh có thành tích học tập tốt

Học sinh nghèo vượt khó

1

58CBLS

58CNVL

Lý Văn Chỉnh (3,74)

A Lăng Thậm

 

2

59A CBLS

Trần Ngọc Tiến

Hoàng Văn Duy

 

3

59B CBLS

Vương Thị Nguyệt Linh

Trần Văn Nga

 

4

60CBLS

Phạm Thị Ngọc Ánh

Tạ Văn Nam

 

5

61CBLS

Lê Kim Trung

Trần Thị Mưa

 

 

Chi tiết cụ thể xem trong file kèm theo dưới đây:

Quyết định và danh sách sinh viên được trao học bổng khuyến học WIC năm 2017


Chia sẻ