Thông báo về việc đăng ký khoá luận tốt nghiệp của K59 CBLS

20 tháng 9, 2017
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, được sự thống nhất của Lãnh đạo Viện, Viện Công nghiệp gỗ gửi tới giáo viên các Bộ môn, sinh viên K59A,B CBLS thông báo về việc đăng ký khoá luận tốt nghiệp...

 

Các mẫu thực hiện, xem trong các file kèm theo dưới đây:

   1. Mẫu 01. Đơn đăng ký thực hiện KLTN

   2. Mẫu 03. Đề cương khái quát KLTN

   3. Mẫu 04. Xác nhận thực tập tốt nghiệp của cơ sở

 


Chia sẻ