Thông báo về đăng ký nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022

16 tháng 9, 2021
Thực hiện kế hoạch học tập và NCKH trong năm học 2021-2022, Phòng Tổng hợp gửi tới các cán bộ, giảng viên và sinh viên thông báo của Nhà trường về việc đăng ký NCKH sinh viên. Chi tiết thông báo cụ...

 

Tải mẫu biểu theo các file kèm theo dưới đây:

   1.Phiếu đăng ký

  2. Mẫu đề cương chi tiết

 


Chia sẻ