Thông báo về Kế hoạch tổ chức trao học bổng khuyến học Viện Công nghiệp gỗ năm 2018

9 tháng 1, 2019

Thông báo cụ thể và các QĐ trao học bổng xem trong file đính kèm dưới đây:

1. Thông báo về kế hoạch trao học bổng Viện CNG năm 2018

2. Quyết định trao học bổng khuyến học Viện Công nghiệp gỗ

3. Quyết định trao học bổng khuyến học Công nghiệp rừng


Chia sẻ