Thông báo về việc đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp của K60 CBLS

12 tháng 12, 2018

Thông báo cùng các mẫu văn bản theo file kèm theo dưới đây:

1. Thông báo về việc đăng ký KLTN

2. Mẫu Đơn đăng ký KLTN

3. Mẫu Đề cương khái quát

4. Mẫu giấy xin xác nhận thực tập

 


Chia sẻ