Thông báo về Kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho K60

13 tháng 5, 2019

 

Thông tin chi tiết của thông báo, Kế hoạch và danh sách bảo vệ, quy định và quy trình bảo vệ xem trong các file kèm theo dưới đây:

1. Thông báo về kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

2. Danh sách sinh viên và Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

3. Quy định trước trong và sau khi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

4. Quy trình bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

 


Chia sẻ