Thông báo về việc hoàn thiện và nộp Khoá luận tốt nghiệp của K59 CBLS

13 tháng 4, 2018
Nhằm đôn đốc sinh viên hoàn thiện Khoá luận tốt nghiệp đúng kế hoạch của Nhà trường, đảm bảo chất lượng, Viện Công nghiệp gỗ gửi thông báo này tới các em sinh viên, giáo viên hướng dẫn biết để thực...

 

Thông tin cụ thể của thông báo xem trong file kèm theo sau đây:

Thông báo về việc hoàn thiện và nộp khoá luận tốt nghiệp của K59CBLS


Chia sẻ