Giới thiệu một số Quyết định của Nhà trường về miễn giảm, hỗ trợ và cấp học phí, học bổng cho sinh viên

12 tháng 5, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ

THÔNG BÁO

     

  Kính gửi: Các lớp sinh viên

   Viện Công nghiệp gỗ xin gửi tới các lớp sinh viên một số Quyết định của Nhà trường về việc miễn giảm, hỗ trợ học phí và cấp học bổng cho sinh viên.

   Đề nghị lớp trưởng các lớp sinh viên xem và phổ biến cho các đổi tượng có tên trong các danh sách của quyết định được biết hoặc thông tin cho các bạn biết để truy cập vào website Viện Công nghiệp gỗ để tìm hiểu và thực hiện.

   Thông tin chi tiết của các Quyết định xem trong các file kèm theo dưới đây.

 1. Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

2. Quyết định về việc hỗ trợ học phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo

3. Quyết định về việc cấp học bổng KKHT cho HSSV học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

 

Nguồn: VNUF


Chia sẻ