Thông báo về kế hoạch tổ chức bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp

9 tháng 5, 2018

 

Kế hoạch bảo vệ, quy định và quy trình bảo vệ cùng các văn bản mẫu xem trong các file dưới đây:

   1. QĐ thành lập các tiểu ban của HĐ

   2. Kế hoạch bảo vệ của các tiểu Ban

   3. Quy trình bảo vệ KLTN

   4. Một số quy định đối với SV trước, trong và sau khi bảo vệ

   5. Biên bản chấm KLTN

   6. Mẫu nhận xét của GVHD

   7. Mẫu nhận xét của phản biện

 


Chia sẻ