Thông báo về việc đăng ký và triển khai đề tài NCKH sinh viên, năm học 2018-2019

1 tháng 6, 2018

THÔNG BÁO 

V/v Đăng ký và triển khai đề tài NCKH sinh viên, năm học 2018-2019

 

     Căn cứ thông báo số 1175/TB-ĐHLN-KHCN, ngày 29/5/2018 về việc đăng ký và triển khai đề tại NCKH sinh viên năm học 2018-2019. Theo thông báo , kế hoach cụ thể như sau:

1. Đăng ký đề tài NCKH: Đợt 1 trước 30/6/2018; Đợt 2 trước 30/8/2018.

2. Đăng ký, tổ chức tập huấn cho sinh viên: Trước 15/8/2018

Các thông tin cụ thể của thông báo và mẫu biểu triển khai, xem trong các file đính kèm dưới đây:

   1. Thông báo về đăng ký và triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019.

   2. Mẫu phiếu đăng ký.

   3. Mẫu đề cương đề tài.

 

 


Chia sẻ