Tổng hợp danh sách các bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học được xuất bản năm 2016

11 tháng 4, 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

ĐƠN VỊ: VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

(Kèm theo công văn số 112/ĐHLN-KHCN ngày 09/02/2017 của Hiệu trường ĐHLN)

 

TT

Năm

Thông tin tạp chí

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tác giả chính

Tên tạp chí

Vol, No, pp

 

           

1

2016

Advances in Social Science, Education and Humannities Research

Vol 71, 642-647

A Study On Designing And Researching Multimedia Coursewere In The Chinese School Video Dictionnary

Thi Thanh Hien nguyen

Nho quyet Tran, Thi Thanh Hien Nguyen

2

2016

Journal of Southwest Forestry University

36(2), 128-132

Study on Physical Properties of Acacia Hybrid Wood TiO2 Composites Fabricated by Ultrasonic-assisted Sol-gel Method

Vu Manh Tuong, Ly Tuan Truong

 

3

2016

Journal of Forest Science and Technology, Vietnam National University of Forestry

ISSN 1859-3828, Volume 3, 2016

Effect of veneer curing process on bonding quality of modified plywood

 

Trinh Hien Mai

Trinh Hien Mai

4

2016

Journal of Forest Science and Technology, Vietnam National University of Forestry

ISSN 1859-3828, Volume 5, 2016

Manufacture of Urea – Melamine- Formaldehyde glue used for Laminated Veneer Lumber production

Tran Van Chu, Trinh Hien Mai, Ly Tuan Truong

Tran Van Chu,

5

2016

Journal of Forest Science and Technology, Vietnam National University of Forestry

ISSN 1859-3828, Volume 5, 2016

Effect of catalyst on water and moisture related properties of beech veneer modified with N-methylol melamine compound

Trinh Hien Mai

Trinh Hien Mai

6

2016

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

 

Nghiên cứu đặc tính nhiệt phân tre Mao (Phyllostachys heterocycla Mitford) Sử dụng phương pháp phân tích nhiệt Trọng - Hồng ngoại

Tống Thị Phượng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tống Thị Phượng

7

2016

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp (ISSN 1859 – 3828)

 

Enzymatic Saccharification of Hydrogen Peroxide Pretreated of Rice Straw
for Bioethanol Production

Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Thái Đình Cường

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

8

2016

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp (1859-0373)

 

Các chất chiết xuất từ lá cây keo lai Acacia hybrids

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

9

2016

Tạp chí Khoa học và công nghệ (1859-2171)

 

Cấu tạo giải phẫu, kích thước sơ xợi và thành phần hóa học của thân ngô, định hướng sử dụng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

10

2016

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp (ISSN 1859 – 3828)

 

Khả năng tẩy trắng bột hiệu suất cao từ nguyên liệu cỏ voi lai Varisme số 6 (Va06)

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

11

2016

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp (ISSN 1859 – 3828)

 

Nghiên cứu thu nhận bột giấy hiệu suất cao từ thân cây ngô sử dụng dung dịch H2O2 và H2SO4 có bổ sung xúc tác Na2MoO4

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

12

2016

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp (1859-0373)

 

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến một só tính chất cơ học của gỗ keo lai

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

13

2016

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ chất chống cháy, nhiệt dộ ép, thời gian ép đến chất lượng ván LVL

Trần Văn Chứ, Phan Duy Hưng

 

14

2016

Tạp chí Khoa học & công nghệ lâm nghiệp.

1, 86 - 92

Phương pháp lựa chọn cưa vòng xẻ gỗ

Hoàng Việt

x

15

2016

Tạp chí Khoa học & công nghệ lâm nghiệp.

1, 54 - 64

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ nhựa alkyd Genekyd 73203-80,bột oxit titan đến tính chất của màng sơn lớp ngoài PU dùng cho đồ gỗ

Cao Quốc An, Hoàng Việt, Nguyễn Thị Vĩnh Khánh

 

16

2016

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp.

1, 4292 -4298

Chế độ cắt hợp lý vật liệu gỗ MDF trên máy cưa P-2800 TM

Hoàng Việt

x

17

2016

Tạp chí  Nông nghiệp &PTNT

7, 143-148

Xác định lực cắt gỗ khi xẻ bằng cưa đĩa

Hoàng Việt

x

18

2016

Tạp chí Khoa học & công nghệ lâm nghiệp.

2, 135-141

Ảnh hưởng của một số thông số chế độ cắt đến độ nhám bề mặt gia công trên máy tiện

Hoàng Việt

 

19

2016

Tạp chí  Nông nghiệp &PTNT

10, 137-141

Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý đến độ bền mầu của gỗ Keo lai

Vũ Mạnh Tường, Hoàng  Việt

 

20

2016

Tạp chí Khoa học & công nghệ lâm nghiệp.

2, 126-134

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số thông số chế độ ép đến chất lượng ván ghép khối từ gỗ thân cây dừa

Lê Văn Tung, Hoàng  Việt

 

21

2016

Tạp chí Khoa học & công nghệ lâm nghiệp.

2, 90-94

Nghiên cứu xác định thông số công nghệ tạo composite từ sợi xơ dừa với chất nền là keo Ure formaldehyde

Nguyễn Minh Hùng, Hoàng  Việt

 

22

 

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

15/2016

Ảnh hưởng của xử lý mDMDHEU đến khả năng chống chịu thời tiết trong điều kiện phơi tự nhiên của gỗ Gáo trắng

Lê Thành Công, Tạ Thị Phương Hoa

Lê Thành Công

21

 

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

16/2016

Khả năng chống mối của gỗ Trám trắng và gỗ Gáo trắng xử lý mDMDHEU

Tạ Thị Phương Hoa

Tạ Thị Phương Hoa

22

 

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp

Số 6/2016

Ảnh hưởng của xử lý ngâm nước đến thành phần hóa học, tính chất cơ lý của gỗ Gáo trắng (Neolamarckia cadamba)

Tạ Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tạ Thị Phương Hoa

23

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

Số 2-2016

Ảnh hưởng của xử lý DMDHEU đến khả năng chống chịu môi trường trong điều kiện nhân tạo của gỗ Trám trắng

Tạ Thị Phương Hoa, Phạm Văn Chương

Tạ Thị Phương Hoa

24

 

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

24/2016

Ảnh hưởng của xử lý DMDHEU đến tính chất cơ học của gỗ Trám trắng

Tạ Thị Phương Hoa, Phạm Văn Chương

Tạ Thị Phương Hoa

25

2016

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

số 2, 111-115

Ảnh hưởng của thông số chế độ ép đến độ bền cơ học của ván ép lớp sản xuất từ gỗ Tống quá sủ

Vũ Mạnh Tường, Phạm Văn Chương, Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước

 

26

2016

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

số 1, 4285-4291

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến một số tính chất cơ học gỗ Keo lai

Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Vũ Mạnh Tường

 

27

2016

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

số 10, 137-141

Độ bền màu của gỗ Keo lai sau khi xử lý nhiệt

Hoàng Việt, Vũ Mạnh Tường

 

28

2016

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

11, tr. 108-112

Ảnh hưởng của thời gian sấy đến một số tính chất của compozit từ gỗ Keo lai và đơn thể phenon focmanđêhyt

Lý Tuấn Trường, Vũ Mạnh Tường

 

29

2016

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

số 12, 146-150

Đặc tính cháy của vật liệu compozit gỗ-TiO2

Vũ Mạnh Tường, Lý Tuấn Trường

 

30

2016

Tạp chí Khoa học& Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN,

số 4, 109-115

Ảnh hưởng của điều kiện xử lý đến hiệu quả hoá lỏng bột gỗ Keo lai (Acacia hybrid)

Vũ Mạnh Tường

 

31

2015

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

3+4, 237-242

Nghiên cứu tính chất vật liệu compozit gỗ chế tạo từ gỗ Keo lai và nano titan đioxit (TiO2)

Trần Văn Chứ, Vũ Mạnh Tường

 

32

2015

Tạp chí Khoa học& Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN,

số 3, 85-94

Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số chế độ ép đến chất lượng gỗ ghép khối dùng làm dầm chịu lực

Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước

 

33

2015

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

số 7, 128-132

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng chịu ẩm của gỗ Keo lai

Trần Văn Chứ, Vũ Mạnh Tường

 

34

2015

Tạp chí Khoa học& Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN,

Số 4, 86-91

Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ ép đùn đến chất lượng composite nhựa-vỏ cây

Cao Quốc An, Triệu Văn Hải, Vũ Mạnh Tường, Lê Văn Tung

 

35

2014

Tạp chí Khoa học& Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN,

Số 1, 48-55

Ảnh hưởng của áp suất ép và thời gian ép tới một số tính chất cơ học của gỗ ghép khối sản xuất từ gỗ Keo lá tràm (Acacia auriculiformis)

Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, Nguyễn Văn Diễn

 

36

2014

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

Số chuyên đề tháng 11, 12-16

Ảnh hưởng của nhiệt độ khi nén đến một số tính chất cơ lý của gỗ Tống quá sủ

Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường

 

37

2014

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

Số 16, 110-114

Một số tính chất vật lý của gỗ Keo lai xử lý bằng dung dịch TiO2 với nồng độ khác nhau

Vũ Mạnh Tường, Phạm Văn Chương

 

38

2014

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

Số 19, 111-114

Xác định tham số tạo vân gỗ cho ván lạng kỹ thuật

Đặng Xuân Thức, Nguyễn Văn Thiết, Vũ Mạnh Tường

 

39

2014

Tạp chí Khoa học& Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN,

Số 3, 86-91

Biến động tính chất theo phương bán kính của gỗ Tống quá sủ trồng tại Sa Pa, Lào Cai

Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, Nguyễn Văn Thoại

 

40

2013

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

Số 2,87-92

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến một số tính chất vật lý của gỗ Keo lá tràm đã xử lý chậm cháy

Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường

 

41

2013

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

Số 12, 94-98

Nghiên cứu cấu tạo và tính chất cơ lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis) trồng tại Sa Pa, Lào Cai

Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ