Danh mục một số hoạt động về Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong những năm gần đây 20 tháng 4, 2017

Viện Công nghiệp gỗ hiện nay hay Khoa Chế biến Lâm sản và Trung tâm CNR trước đây, với chức năng nhiệm vụ cùng năng lực về cơ sở vất chất, chuyên môn của mình đã thực hiện được nhiều công việc về tư vấn - CGCN. Sau đây là bảng tổng hợp giới thiệu một số hợp đồng tiêu biểu của Viện trong những năm qua.

Đọc tiếp
Danh mục một số hoạt động dịch vụ KHCN đã thực hiện trong những năm gần đây 20 tháng 4, 2017

Viện Công nghiệp gỗ hiện nay hay Khoa Chế biến Lâm sản và Trung tâm CNR trước đây, với chức năng nhiệm vụ cùng năng lực về cơ sở vất chất, chuyên môn của mình đã thực hiện được nhiều công việc về dịch vụ KHCN. Sau đây là bảng tổng hợp giới thiệu một số hợp đồng tiêu biểu của Viện trong những năm qua.

Đọc tiếp