Thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp với các Doanh nghiệp và Hiệp hội gỗ 9 tháng 2, 2017

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội, đồng thời gắn hoạt động đào tạo của nhà trường với với sự phát triển của các doanh nghiệp.

Đọc tiếp