Phòng Tổng hợp

10 tháng 11, 2016

 

1. Chức năng, nhiệm vụ chính

Phòng Tổng hợp có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện Công nghiệp gỗ triển khai các công việc theo nhiệm vụ được Trường ĐHLN, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao: Công tác hành chính, tổ chức cán bộ, tài chính - kế toán, quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý về đào tạo và nghiên cứu khoa học, công tác học sinh, sinh viên.

2. Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Sỗ điện thoại

Email

1

ThS. Bùi Đình Toàn

Trưởng phòng

KSHDTH

0915414189

02432 232 052

toancnr@gmail.com

2

KS. Nguyễn Anh Tuấn

Phụ trách KT

Kế toán viên

0915666176

tuancnr@gmail.com

         

3

ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Chuyên viên

0976507888

thuyntd@vnuf.edu.vn

 

3. Ảnh cán bộ viên chức Phòng Tổng hợp và của tập thể Viện Công nghiệp gỗ

 

Tác giả: P.TH

Nguồn: WIC

 


Chia sẻ