Thông báo về kế hoạch triển khai khóa luận tốt nghiệp cho K65 Viện CNG&NT 19 tháng 12, 2023

Căn cứ thông báo của Nhà trường Vv triển khai khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K65; căn cứ chương trình đào tạo của các ngành học thuộc Viện đang vận hành, Viện CNG&NT lập kế hoạch chi tiết như sau:

Đọc tiếp