Thông báo về kế hoạch dạy học học kỳ I, năm học 2021-2022

3 tháng 8, 2021
Do tình hình phức tạp của dịch covid-19, Nhà trường thông báo tới toàn thể CB-GV-SV kế hoạch dạy học học kỳ 1 năm học 2021-2022 từ ngày 09/8/2021 cho đến khi có thông báo mới. Thông báo cụ thể như...


Chia sẻ