Thông báo về việc hoàn thiện và nộp Khóa luân tốt nghiệp của sinh viên K62

28 tháng 4, 2021
Để đảm bảo việc tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên theo đúng kế hoạch của Nhà trường, Viện CNG&NT gửi tới toàn thể CBGV, BCS các lớp K62 thông báo về việc hoàn thiện và nộp KLTN.

   1. Quyết định giao nhiệm vụ giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện KLTN

   2.Giấy xác nhận của cơ sở thực tập tốt nghiệp

   3. Mẫu văn bản của Hội đồng

 


Chia sẻ