Thông báo về việc đăng ký NCKH sinh viên năm học 2020-2021

20 tháng 8, 2020

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký NCKH sinh viên năm học 2020-2021

     Thực hiện kế hoạch về NCKH sinh viên trong năm học 2020-2021, Viện CNG&NT xin gửi tới toàn thể giáo viên và các lớp sinh viên thông báo của Hiệu trưởng về việc đăng ký chuyên đề nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021. Kế hoạch cụ thể như sau:

     - Đối tượng sinh viên đăng ký: Sinh viên K63 và K64

     - Số sinh viên/nhóm: Không quá 5 người

     - Thời hạn nộp phiếu đăng ký về Viện: Trước 30/8/2020

     - Người nhận và tổng hợp: Cô Mai Thị Hoàng Hạnh (Phòng Tổng hợp)

     Chi tiết nội dung của thông báo, các mẫu biểu thực hiện xem trong các file gửi kèm dưới đây:

         1. Mẫu phiếu đăng ký NCKH sinh viên

         2. Mẫu đề cương chuyên đề

         3. Mẫu báo cáo đầy đủ

         4. Mẫu báo cáo tóm tắt

         5. Mẫu in poster A0

         6. Thông báo đăng ký NCKH sinh viên năm học 2020-2021


Chia sẻ