Thông báo về việc đăng ký Khoá luận tốt nghiệp cho K61, năm học 2019-2020

14 tháng 12, 2019

Thông báo, danh sách GVHD, văn bản mẫu xem trong các file kèm theo dưới đây:

1. Thông báo về việc đăng ký khoá luận tốt nghiệp cho K61

2. Danh sách giảng viên và lĩnh vực chuyên môn đăng ký hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

3. Mẫu 01: đơn đăng ký làm Khoá luận tốt nghiệp

4. Mẫu 03: Đề cương khái quát Khoá luận tốt nghiệp

5. Mẫu 04: Giấy xác nhận thực tập

 


Chia sẻ