Tông báo về việc triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ 2, năm học 2020-2021

17 tháng 2, 2021
Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường ĐHLN thông báo kế hoạch triển khai giảng dạy học kỳ 2, năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyên. Kế hoạch cụ thể như trong thông báo dưới...


Chia sẻ