Tổng hợp đăng ký Khoá luận tốt nghiệp của K61CBLS và K61TKNT

18 tháng 2, 2020

Căn cứ vào đơn đăng ký khoá luận tốt nghiệp năm học 2019 - 2020 của sinh viên K61CBLS và K61TKNT, 

Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất đã tổng hợp và gửi tới giáo viên hướng dẫn cùng các em sinh viên theo file kèm theo dưới đây gồm:

1. Bảng tổng hợp đăng ký khóa luận tốt nghiệp của K61 Viện CNG&NT

2. Danh mục khoá luận tốt nghiệp các khoá của ngành CBLS và TKNT.

3. Giấy xin xác nhận của cơ sở thực tập tốt nghiệp.


Chia sẻ