Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Huyến

5 tháng 10, 2021
Thực hiện kế hoạch học tập và nghiên cứu của NCS trong thời gian triển khai luận án Tiến sỹ tại cơ sở đào tạo

 

     Thực hiện kế hoạch học tập và nghiên cứu của NCS Nguyễn Văn Huyến trong thời gian triển khai luận án Tiến sỹ tại cơ sở đào tạo, ngày 05/10/2021, Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức cho NCS Nguyễn Văn Huyến, chuyên ngành kỹ thuật chế biến lâm sản bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở với tên luận án:

     "Nâng cao tính kỵ nước và chống tia UV cho gỗ Bồ Đề (Styrax Tonkinensis) bằng công nghệ phủ ZnO". Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Mạnh Tường, GS.TS. Phạm Văn Chương.

     Về dự buổi bảo vệ luận án của NCS có: Các thành viên Hội đồng; nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Huyến; giáo viên hướng dẫn; một số giảng viên Viện CNG&NT và những người quan tâm. Số lượng cán bộ tham gia đảm bảo tốt quy định chung trong phòng chống Covid tại thời điểm tổ chức.

     Sau các thủ tục nghi thức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu các thành viên Hội đồng là phần trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu, kết quả đạt được trong luận văn nghiên cứu của NCS.

     Kết thúc phần  báo cáo của NCS, Hội đồng đã lắng nghe báo cáo góp ý của Phản biện và các thành viên trong Hội đồng; ý kiến giải thích và trả lời của NCS.

     Kết quả nghiên cứu trong luận văn của NCS đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao, đảm bảo mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra và đủ điều kiện cho bảo vệ trước Hội đồng. Hội đồng cũng đã chỉ ra một số hạn chế về nội dung nghiên cứu cần chỉnh sửa, hoàn thiện và bổ sung.

    Buổi bảo vệ luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Huyến thành công tốt đẹp

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ

PGS.TS. Cao Quốc An, CTHĐ chủ trì buổi bảo vệ

NCS Nguyễn Văn Huyến báo cáo

Các thành viên Hội đồng nhận xét

GS.TS. Phạm Văn Chương, giáo viên hướng dẫn phát biểu

Khung cảnh chung buổi bảo vệ

 

 

Tác giả: PTH

 


Chia sẻ