ThS. Phạm Thị Ánh Hồng

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: Phạm Thị Ánh Hồng Giới tính: Nữ Năm sinh: 01/10/1981 Ngạch giảng viên: V.07.01.03.659 Học vị: Thạc sĩ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Phạm Thị Ánh Hồng  Giới tính: Nữ

Năm sinh: 01/10/1981

Ngạch giảng viên: V.07.01.03.659

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Toeic đạt 710 tương đưong B2 khung Châu Âu

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ và thiết bị chế biến gỗ, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Số điện thoại: 0979141864

Email: hongpta@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2005, Kỹ sư, Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2011, Thạc sĩ, Kỹ thuật máy, thiết bị và công nghệ gỗ, giấy, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2006 - 02/2015: Giảng viên, Khoa Chế biến Lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp;
 • Từ 03/2015 – 09/2019: Giảng viên, Viện Công nghiệp gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp;
 • Từ 10/2019 đến nay: Giảng viên, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 •  Đại học

Môn Công nghệ trang sức vật liệu gỗ.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Công nghệ trang sức bề mặt vật liệu gỗ;
 • Chất phủ dùng trong ngành chế biến lâm sản;
 • Công nghệ sản xuất đồ gỗ.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở

1 Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm tẩm nhựa menamyl formaldehyde đến một số tính chất của gỗ Hông, Đề tài cấp cơ sở, 2011;

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu của một số loại ván trang trí sử dụng trong trang sức ván nhân tạo, Đề tài cấp cơ sở, 2013.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Bộ
 1. Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Nano để nâng cao chất lượng ván lạng, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011-2012;
 2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất keo Urea Formaldehyde (UF) chất lượng cao dùng  trong sản xuất ván nhân tạo, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT,  2018-2020;

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

      1. Phạm Thị Ánh Hồng, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ ngâm tẩm nhựa melamine formaldehyde (M-F) đến một số chỉ tiêu chất lượng của gỗ Hông (Paulownia fortunei), Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, số 3, 2012;

      2. Phạm Thị Ánh Hồng, Xây dựng cơ sở dữ liệu của một số loại ván trang trí sử dụng trong trang sức ván nhân tạo, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 2, 2014;

      3. Triệu Văn Hải, Cao Quốc An, Phạm Thị Ánh Hồng,Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ trong sản xuất vật liệu composite từ vỏ cây và polyethylene, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 4, 2015;

      4. Phạm Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Cao Quốc An, Ảnh hưởng của độ nhớt chất phủ Polyurethan (PU) đến chất lượng của màng sơn, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 1, 2016;

      5. Phạm Thị Ánh Hồng, Cao Quốc An, Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Ảnh hưởng của nồng độ nano Titandioxid (TiO2)   đến   chất   lượng   màng   sơn Polyurethane (PU) trên bề mặt sản phẩm gỗ, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 2, 2018;

      6. Phạm Thị Ánh Hồng, Trần Văn Chứ, Cao Quốc An, Phan Duy Hưng, Ảnh hưởng của áp suất không khí và tốc độ phun đến chất lượng màng trang sức trên bề mặt gỗ, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 5, 2018;

      7. Phạm Thị Ánh Hồng, Cao Quốc An, Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ phân tán nano Titandioxid (TiO2) đến chất lượng màng trang sức trên sản phẩm gỗ, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 1, 2019.

 


Chia sẻ