Giới thiệu bản mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ CBLS năm 2019

9 tháng 12, 2020

Giới thiệu bản mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ CBLS năm 2019

    Thực hiện mục tiêu giới thiệu và quảng bá ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất đã cập nhật và xin giới thiệu bản mô tả chương trình đào tạo của ngành. 

     Nội dung của bản mô tả chương trình đào tạo trong file kèm theo dưới đây:

     Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ CBLS năm 2019


Chia sẻ

Article Summary Article Summary