PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giới tính: nữ Năm sinh: 1968 Ngạch giảng viên: Chức vụ: Trưởng BM Học vị: Tiến sỹ Học hàm: PGS

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt  Giới tính: nữ

Năm sinh: 1968

Ngạch giảng viên:

Chức vụ: Trưởng BM

Học vị: Tiến sỹ

Học hàm: PGS

Ngoại Ngữ: Tiếng Nga

Đơn vị công tác: Viện CN gỗ và nội thất

Số điện thoại: 0904929594

Email: nguyetminhfuv@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 1994. Kỹ sư ngành chế biến gỗ, Học viện Lâm nghiệp Xanh Petecbua LB Nga
  • 2001-2004. Nghiên cứu sinh tại Học viện Lâm nghiệp Xanh Petecbua LB Nga

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 1995-1997. Cán bộ Công ty rừng nguyên liệu miền bắc
  •  1999 -2001. Giảng viên Đại học lâm nghiệp
  •  2004- nay.  Giảng viên Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học: Hóa học gỗ, công nghệ chế biến hóa học gỗ

Sau  Đại học:  Hóa học gỗ, Chế biến hóa học gỗ

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Công nghệ vật liệu trên nền xenluloza, nhiên liệu và các sản phẩm sinh học từ sinh khối thực vật lignoxenluloza

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

  • Cấp Bộ

1. Xây dựng quy trình sản xuất bột giấy từ phế liệu nông nghiệp – Thân cỏ voi lai VA06,  Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2008-2010

2. Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải của các ngành khai thác và chế biến lâm sản, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011-2013

  • Cấp Cơ sở

1. Xác định thành phần hóa học của gỗ Bạch đàn trắng (Eucalyptus Camaldulenssis Denhn,  2008

2. Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố công nghệ đến khả năng tách chiết các hoạt chất từ lá cây keo lai (Acacia hybrids), 2015

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

  • Cấp Bộ

1. Hoàn thiện công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất colophan và tinh dầu thông quy mô 5000 tấn sản phẩm/năm ,Đề tài  Bộ Nông nghiệp và PTNT , 2008 - 2010

2. Nghiên cứu khả năng sử dụng lá cây keo tai tượng làm nguyên liệu chế biến một số hoạt tính sinh học và phụ gia thức ăn chăn nuôi, Đề tài  Bộ GDĐT , 2009 – 2010.

3. Nghiên cứu công nghệ sản xuất Composite từ phế liệu gỗ và chất dẻo phế thải, Đề tài Bộ Nông nghiệp và PTNT 2011 -2013

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Cấu tạo giải phẫu và thành phần hóa học cơ bản của thân cỏ Voi lai VAISME số 6 (Va06). Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Bộ NN và PTNT (ISSN 0866 – 7020), số 6, 2009

2. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Cao Quốc An, Lê Quang Diễn. Nghiên cứu tạo bột giấy từ cỏ voi lai Va06 bằng phương pháp nấu xút.Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Bộ NN và PTNT, số 8, 2011

3. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nghiên cứu sự biến đổi một số thành phần hóa học của mùn vụn gỗ phế thải trong quá trình tạo phân bón hữu cơ vi sinh, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Bộ NN và PTNT, số 19,2012

4. Lê Quang Diễn, Doãn Thái Hòa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Ảnh hưởng của xử lý phế liệu gỗ keo tai tượng và bạch đàn bằng natrihydroxit tới hiệu quả thủy phân bằng enzyme cho sản xuất ethanol sinh học. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Bộ NN và PTNT , số 9, 2012.

5. Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Nghiên cứu hàm lượng thành phần hóa học gỗ bạch đàntrắng (Eucalyptus camaldulensis Dehn). Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp , số 4, 2013.

6. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Hồng Thịnh, Một số đặc điểm cấu tạo tính chất cơ vật lý và thành phần hóa học của thân cây luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D.Z.Li) – Trồng tại Thanh Hóa, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Bộ NN và PTNT . số 24, 2014.

7. Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nghiên cứu một số tính chất cơ lí hóa học của loài mây nếp (Calamus tetradactylus Hance) và mây nước (Daemonorops poilanei J.Dransf, Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp , số 4, 2014.

8. Lê Quang Diễn, Phan Huy Hoàng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt và các cộng sự.., Các chất trích ly bằng dung môi hữu cơ từ rơm rạ giống lúa Q5 và BC15. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 52 (số 5b), 2014.

9. Lê Quang Diễn, Doãn Thái Hòa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt và các cộng sự Thu nhận xenlulozơ từ bã mía cho sản xuất etanol sinh học  theo phương pháp xử lý với a xit axetic, Tạp chí Hóa học,  tập 50 (số 1) 2015  

10. Nguyễn Thị Minh Nguyệt các chất chiết xuất từ lá cây keo lai Acacia hybrids, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp , số 1, 2016.

11. Tống Thị phượng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nghiên cứu đặc tính nhiệt phân tre Mao (Phyllostachys heterocycla Mitford) sử dụng phương pháp phân tích nhiệt trọng – Hồng ngoại, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Bộ NN và PTNT , số 8, 2016.

12. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Cấu tạo giải phẫu, kích thước sơ xợi và thành phần hóa học của thân ngô, định hướng sử dụng, Tạp chí Khoa học và công nghệ , tập 14 (số 4), 2016.

13. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Khả năng tẩy trắng bột hiệu suất cao từ nguyên liệu cỏ voi lai Varisme số 6 (Va06), Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp , số 2, 2016.

14. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nghiên cứu thu nhận bột giấy hiệu suất cao từ thân cây ngô sử dụng dung dịch H2O2 và H2SO4 có bổ sung xúc tác Na2MoO4,  Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp , số 1, 2016.

15. Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Một số giải pháp tiền xử lý gỗ cao su nhằm tăng hiệu quả biến tính bằng dung dịch nano ZnO, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Bộ NN và PTNT, số 9, 2016.

16. Vũ Mạnh Tường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến một só tính chất cơ học của gỗ keo lai. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, tập 1, 2016

17. Cao Quốc An, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, và các cộng sự .., Ảnh hưởng của độ nhớt chất phủ polyurethan (PU) đến chất lượng của màng sơn,Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp, số 1, 2016.

18. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Lê Quang Diễn, Enzymatic Saccharification of Hydrogen Peroxide Pretreated of Rice Straw , for Bioethanol Production, Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp,  số 3 2016

19. Tạ Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Ảnh hưởng của xử lý ngâm nước đến thành phần hóa học, tính chất cơ lý của gỗ Gáo trắng (Neolamarckia cadamba). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2, 2016

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

 

20. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Thành phần hóa học của một số hợp chất trích ly bằng ete dầu hỏa từ vỏ cây thông. Hội thảo số đặc biệt "Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên" Tạp chí Hóa học Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, Tập 46 (số 5A). 2008.

21. Le Quang Dien, Nguyen Thi Minh Nguyet, Proporties of lignocellulosic feedstocks and aspects of their biochemical refineries in Vietnam: A review of recent selected studies, Worshop proceedings VietnamForestry University – International Academy of wood science cooperation for devolopmen. 2015

B. Quốc tế

22. Nguyen Thi Minh Nguyet. Изучение химического состава продуктов окислителъного аммонолиза коры Сосны. Журнал «Естественные и технические науки, No 2,  2003.

23.  Deineko Ivan Pavlovich, Nguyen Thị Minh Nguyet, et al…, Изучение окислительного амонолиза сосновой коры, Химия растительного сырья, No 2,  2007

7.2. SÁCH 

  • Giáo trình

1. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Chủ biên), Lê Quang Diễn, Cao Quốc An, Công nghệ chế biến hóa học gỗ. Hà Nội, NXB Nông nghiệp , 2014

  • Sách chuyên khảo/sách tham khảo

1. Hội cơ khí nông nghiệp VN (chủ biên), Phạm Văn Chương, Dương Văn Tài, Hoàng Việt, Nguyễn Thị Minh Nguyệt…vv. Sổ tay cơ điện nông nghiệp, bảo quản và chế biến nông –  lâm sản tập V, NXB Nông nghiệp (Sách Nhà nước đặt hàng) 2013.

2. Lê Quang Diễn (chủ biên), Phan Huy Hoàng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu sơ sợi cho ngành công nghiệp giấy, NXB Bách Khoa HN (Sách Nhà nước đặt hàng), 2016

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2011, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam QĐ số 274/QĐ - LHHVN

 


Chia sẻ