Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023

24 tháng 8, 2022
Căn cứ kế hoạch triển khai các hoạt động KHCN năm 2022, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất xin gửi tới toàn thể giáo viên và các lớp sinh viên thông báo của Nhà trường.

 

Tải mẫu đơn và đề cương theo các file dưới đây:

1. Mẫu đơn đăng ký đề tài NCKH

2. Mẫu đề cương đề tài NCKH 

 


Chia sẻ