Thông báo về việc hoàn thiện và nộp Khóa luận tốt ngiệp

24 tháng 4, 2023
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất thông báo tới toàn thể sinh viên K64CBLS, K64TKNT, các giáo viên hướng dẫn về kế hoạch hoàn thiện và nộp KLTN như sau:


Chia sẻ