GS.TS. Phạm Văn Chương

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: PHẠM VĂN CHƯƠNG; Giới tính: Nam Năm sinh: 1960 Ngạch giảng viên: Giảng viên Cao cấp Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Giáo sư

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: PHẠM VĂN CHƯƠNG; Giới tính: Nam

Năm sinh: 1960

Ngạch giảng viên: Giảng viên Cao cấp

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm: Giáo sư

Ngoại ngữ: Tiếng Anh C, Tiếng Nga B

Đơn vị công tác: Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất

Số điện thoại: +84903248317

Email: chuongpv@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1982, Kỹ sư, Công nghệ chế biến gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp

- 2001, Tiến sĩ, Công nghệ chế biến gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

3. QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ CÔNG TÁC

- 11.1982 - 8.1996: Giảng viên; Khoa Chế biến Lâm sản; Trường Đại học Lâm nghiệp

-  8.1996 – 03.2007: Giảng viên, Chủ nhiệm khoa; Khoa Chế biến Lâm sản; Trường Đại học Lâm nghiệp

- 03.2007 – 03.2011: Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng KHCN và HTQT; Trường Đại học Lâm nghiệp

- 03.2011 – 4.2020: Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng; Trường Đại học Lâm nghiệp

- 4.2020 - Nay: Giảng viên cao cấp, Viện Công nghiệp Gỗ và Nội thất; Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

- Đại học: Công nghệ vật liệu gỗ, Khoa học gỗ, Keo dán gỗ

- Sau đại học: Composite gỗ, Công nghệ vật liệu từ sợi thực vật

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Công nghệ vật liệu gỗ: Ván dán, ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, composite gỗ

- Công nghệ biến tính gỗ

- Keo dán và chất phủ

- Công nghệ bảo quản gỗ, tre không sử dụng hoá chất

- Công nghệ chế biến và sử dụng tre, song, mây

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

  • Cấp Quốc gia

1. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis) để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà nông thôn, Đề tài cấp Quốc gia, 2014-2015, KC07/11-15.

  • Cấp Bộ

1. Nghiên cứu khả năng chống mốc cho ván dăm bằng thuốc bảo quản, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2001-2003.

2. Nghiên cứu sự biến đổi về tính chất vật lý, cơ học, hóa học của gỗ Sa mộc và gỗ Mỡ theo tuổi cây làm cơ sở cho việc sử dụng hai loại gỗ này trong công nghiệp sản xuất ván ghép thanh, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2004-2005.

3. Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất ván ghép thanh từ gỗ Sa mộc, gỗ Mỡ và gỗ Quế sau khai thác vỏ, Dự án SXTN cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2006-2007.

4. Nghiên cứu sử dụng phế liệu trong công nghiệp chế biến gỗ để sản xuất vật liệu xây dựng, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2006-2007.

5. Xây dựng mô hình và ứng dụng công nghệ xử lý song mây nguyên liệu nhằm phát triển các sản phẩm song mây ở các làng nghề, Dự án Quỹ Lâm sản ngoài gỗ cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2006-2007.

6. Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván sàn công nghiệp từ gỗ mọc nhanh rừng trồng, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2009-2010.

7. Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường trong chế biến lâm sản, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011.

8. Nghiên cứu, đánh giá sự hài hoà của tiêu chuẩn quốc gia ngành Nông nghiệp và PTNT với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực về lĩnh vực Lâm nghiệp, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011.

9. Nghiên cứu công nghệ sản xuất các loại gỗ ghép khối được xử lý biến tính dùng trong xây dựng, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011-2013.

10. Nghiên cứu cấu tạo và tính chất vật lý, cơ học của cây Tống quá sủ và định hướng sử dụng trong công nghiệp chế biến, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011-2013.

11. Nghiên cứu cấu tạo và tính chất vật lý, cơ học của cây Tống quá sủ và định hướng sử dụng trong công nghiệp chế biến, Đề tài trọng điểm cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2017-2019.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

  • Cấp Bộ

1. Nghiên cứu tạo vật liệu composite từ tre - gỗ dùng trong xây dựng và đồ mộc, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2006-2007.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Phạm Văn Chương. Ảnh hưởng của tỷ lệ kết cấu tới chất lượng ván ghép thanh, Tạp chí Lâm nghiệp, số 10, 1999.

2. Phạm Văn Chương. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian ép lớp mặt tới chất lượng sản phẩm ván ghép thanh, Tạp chí Lâm nghiệp, số 3, 2000.

3. Phạm Văn Chương. Nghiên cứu khả năng sử dụng gỗ Sa mộc để sản xuất ván ghép thanh dạng Finger joint, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 47, 2004.

4. Phạm Văn Chương. Ảnh hưởng của tuổi cây đến tính chất vật lý, cơ học và thành phần hóa học của gỗ Mỡ, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 1, 2006.

5. Phạm Văn Chương. Nghiên cứu chống mốc cho ván dăm, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 9, 2007.

6. Phạm Văn Chương. Nghiên cứu sử dụng phế liệu trong công nghiệp chế biến gỗ để sản xuất vật liệu dùng trong xây dựng và đồ mộc, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 16, 2007.

7. Cao Quốc An, Phạm Văn Chương. Nghiên cứu tính năng sản xuất bột giấy từ cây tre ngọt của Việt Nam, Tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 17, 2007.

8. Phạm Văn Chương. Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu composite dạng lớp từ tre-gỗ, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 10, 2009.

9. Phạm Văn Chương. Nghiên cứu xác định cấu trúc hợp lý của ván sàn gỗ công nghiệp, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 13, 2010.

10. Phạm Văn Chương. Ảnh hưởng của điều kiện ép đến tính chất của ván sàn gỗ công nghiệp, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 18, 2010.

11. Phạm Văn Chương. Ảnh hưởng của loại keo và lượng keo đến chất lượng ván sàn công nghiệp sản xuất từ gỗ Keo lai, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 2, 2011.

12. Cao Quốc An, Phạm Văn Chương. Nghiên cứu sự biến đổi thành phần hoá học  của gỗ Bạch đàn chanh theo tuổi cây, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 19, 2011.

13. Phạm Văn Chương. Nâng cao độ cứng bề mặt của ván sàn gỗ công nghiệp bằng Dimethyl Dihydroxyl EtylenUrea (DMDHEU, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 2, 2012.

14. Nguyễn Trọng Kiên, Phạm Văn Chương. Ảnh hưởng của thông số công nghệ đến tính chất cơ học, vật lý của sản tre ép khối, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1, 2013.

15. Phạm Văn Chương, Đỗ Vũ Thắng. Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến một số tính chất vật lý của gỗ Keo lá tràm đã xử lý chậm cháy, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 2, 2013.

16. Phạm Văn Chương, Nguyễn Văn Định. Ảnh hưởng của xử lý bằng hỗn hợp Borax và Boric axit (BX-BA) đến khả năng chậm cháy và một số tính chất của gỗ Bạch đàn (Eucalyptus urophylla), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 4, 2013.

17. Nguyễn Trọng Kiên, Phạm Văn Chương. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất phủ biến tính nano vô cơ đến độ nhẵn bề mặt thanh Luồng, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 6, 2013.

19. Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường. Nghiên cứu cấu tạo và tính chất cơ lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis) trồng tại Sa Pa, Lào Cai, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 12, 2013.

20. Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, Nguyễn Văn Diễn. Ảnh hưởng của áp suất ép và thời gian ép tới một số tính chất cơ học của gỗ ghép khối sản xuất từ gỗ Keo lá tràm, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1, 2014.

21. Nguyễn Văn Diễn, Phạm Văn Chương. Ảnh hưởng của xử lý thuỷ - nhiệt đến một số tính chất vật lý của gỗ Bạch đàn (Eucalyptus urophylla), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1, 2014.

22. Nguyễn Quang Trung, Phạm Văn Chương. Hoàn thiện công nghệ sản xuất ván côp pha từ tre luồng, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1, 2014.

23. Vũ Mạnh Tường, Phạm Văn Chương, Nguyễn Văn Thoại. Biến động tính chất theo phương bán kính  của gỗ Tống quá sủ trồng tại Sa Pa, Lào Cai, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 3, 2014.

24. Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phạm Văn Chương. Ảnh hưởng của kết cấu đến tính chất vật liệu composite dạng lớp từ tre và gỗ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 3, 2014.

25. Vũ Mạnh Tường, Phạm Văn Chương. Một số tính chất vật lý của gỗ keo lai xử lý bằng dung dịch TiO2 với nồng độ khác nhau, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 16, 2014.

26. Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường. Ảnh hưởng của nhiệt độ khi nén đến một số tính chất cơ lý của gỗ nén từ gỗ Tống quá sủ, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 11, 2014.

27. Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước. Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số chế độ ép đến chất lượng gỗ ghép khối dùng làm dầm chịu lực, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 3, 2015.

28. Phạm Văn Chương, Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước, Vũ Mạnh Tường. Ảnh hưởng của thông số chế độ ép đến độ bền cơ học của ván ép lớp sản xuất từ gỗ Tống quá sủ, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 2, 2016.

29. Tạ Thị Phương Hoa, Phạm Văn Chương. Ảnh hưởng của xử lý DMDHEU đến khả năng chống chịu thời tiết trong điều kiện nhân tạo của Gỗ trám trắng, Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 6, 2016.

30. Tạ Thị Phương Hoa, Phạm Văn Chương. Ảnh hưởng của xử lý hóa chất DMDHEU đến tính chất cơ học của gỗ Trám trắng, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 24, 2016.

31. Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Chương. Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây, vị trí trên thân cây đến tính chất cơ học của Luồng (Dendrocalamus barbatus, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. số 1, 2018.

32. Phạm Văn Chương, Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước, Vũ Mạnh Tường. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nén ép đến một số tính chất vật lý, cơ học của gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. số 3, 2018.

33. Phạm Văn Chương, Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước, Vũ Mạnh Tường. Ảnh hưởng của tỷ suất nén đến một số tính chất của gỗ Keo lai, Thông nhựa và Bạch đàn uro xử lý bằng phương pháp nhiệt - cơ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1, 2019.

34. Vũ Kim Dung, Chu Thị Thùy Dung, Trần Đức Hạnh, Vũ Mạnh Tường, Phạm Văn Chương, Lê Ngọc Phước, Nguyễn Trọng Kiên. Phân lập một số chủng nấm hại gỗ và xác định khả năng kháng nấm của gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) biến tính, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 4, 2019.

35. Lê Ngọc Phước, Phạm Văn Chương, Nguyễn Trọng Kiên, Vũ Mạnh Tường. Ảnh hưởng của tham số ép đến độ đàn hồi trở lại và phân bố khối lượng riêng theo chiều dày của gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 4, 2019.

36. Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Chương. Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây, vị trí trên thân cây đến một số thành phần hóa học của Luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D.Z.li) tại Thanh Hóa, Tạp chí TNU Journal of Science and Technology, số 202(09, 2019.

B. Quốc tế

1. Tran Van Chu, Pham Van Chuong, Vu Manh Tuong. Wettability of Wood Pressure-treated with TiO2 Gel under Hydrothermal Conditions. Authors, Journal of Bioresources, No: 9(2), 2014.

2. Pham Van Chuong, Nguyen Trong Kien, Zhang Jiang. Effect of material ratios on mechanical properties of the layered laminate bamboo-wood composites, Journal of Tianjin Agricultural Sciences, No: 20, 2014.

3. Pham Van Chuong, Nguyen Trong Kien, Zhang Jiang.  Effects of compression treatment on the surface free energy of Poplar veneer, Journal of Fujian Agriculture and Forestry, No: 49(5), 2014.

4. Koichi Yamaha, Pham Van Chuong, Do Thi Ngoc Bich. Prospect of woody biomass utilization from plantation resources in Vietnam, Proceedings - Biomass Asia Workshop 2, Bangkok, Thailan. Pages: 72-74, 2005.

5. Pham Van Chuong, Influence of the hydro-thermal treatment on physical properties of Acacia auriculiformis wood. Authors, The proceeding of 2011 International Symposium on Comprehensive Utilization of Wood Based Resources, China. No: 1. Pages: 105-110, 2011.

6. Vu Manh Tuong, Pham Van Chuong, Effect on Heat treatment on moisture Excluding efficiency of Acacia hybrid wood, The proceeding of 2011 International Symposium on Comprehensive Utilization of Wood Based Resources, China. No: 1. Pages: 60-67, 2011.

7.2. SÁCH

- Giáo trình:

1. Phạm Văn Chương (Chủ biên), Nguyễn Hữu Quang. Công nghệ sản xuất ván nhân tạo - Tập 1: Ván dán và ván nhân tạo đặc biệt, NXB Nông nghiệp, Mã số: 63-630, QĐXB số: 410/145-XB-QLXB, 2005.

2. Phạm Văn Chương (Chủ biên), Nguyễn Trọng Kiên. Keo dán gỗ, NXB Nông nghiệp, Mã số: ISBN 978-604-60-1101-9, QĐXB số: 236-2013/CXB/1101-07/NN, 2013.

3. Phạm Văn Chương (Chủ biên). Công nghệ sản xuất ván nhân tạo - Tập 2: Ván dăm và ván sợi. Chủ biên, Phạm Văn Chương. NXB Nông nghiệp, Mã số: ISBN 978-604-60-1121-7, QĐXB số: 236-2013/CXB/1121-07/NN, 2013.

- Sách chuyên khảo/tham khảo:

1. Phạm Văn Chương (Chủ biên), Vũ Mạnh Tường. Khoa học gỗ ứng dụng, NXB Nông nghiệp, Mã số: ISBN: 978-604-60-1102-6, QĐXB số: 236-2013/CXB/1102-07/NN, 2013.

2. Phạm Văn Chương (Chủ biên), Vũ Huy Đại, Nguyễn Nhật Chiêu, Võ Thành Minh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đỗ Thị Ngọc Bích, Hoàng Tiến Đượng, Lê Xuân Phương. Sổ tay cơ khí - Tập 5, NXB Nông nghiệp, Sách Nhà nước đặt hàng, 2013.

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

1. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Quy trình chế tạo cấu kiện xây dựng dạng tấm và dạng dầm từ gỗ Tống quá sủ, Quyết định số: 94385/QĐ-SHTT. Năm 2018. Việt Nam. Tác giả: Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường.

2. Tiến bộ kỹ thuật: Quy trình công nghệ biến tính nâng cao độ bền cơ học, độ ổn định kích thước cho một số loại gỗ rừng trồng (Keo lai, Bạch đàn urô và Thông nhựa) để làm nguyên liệu sản xuất đồ gỗ, Quyết định số: 96/QĐ-TCLN-KHCN&HTQT. Năm 2019. Việt Nam. Tác giả: Phạm Văn Chương, Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước, Vũ Mạnh Tường.

3. Tiến bộ kỹ thuật: Quy trình công nghệ sản xuất ván sàn từ gỗ Keo lai đã được xử lý biến tính, Quyết định số: 96/QĐ-TCLN-KHCN&HTQT. Năm 2019. Việt Nam. Tác giả: Phạm Văn Chương, Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước, Vũ Mạnh Tường.

4. Tiến bộ kỹ thuật: Quy trình công nghệ sản xuất gỗ hộp kích thước lớn từ gỗ Keo lai đã được xử lý biến tính dùng làm nguyên liệu sản xuất đồ gỗ, Quyết định số: 96/QĐ-TCLN-KHCN&HTQT. Năm 2019. Việt Nam. Tác giả: Phạm Văn Chương, Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước, Vũ Mạnh Tường.

8.2. Giải thưởng về Khoa học và Công nghệ

1. Giải Nhì, Giải thưởng Khoa học công nghệ - 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010. 


Chia sẻ