Thông báo tuyển dụng của Tập đoàn Kim Tín

16 tháng 3, 2022
Tập đoàn Kim Tín có trụ sở tại số 69 Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; Nhà máy tại Bình Phước và Đồng Nai cần tuyển dụng một số vị trí như thông tin dưới đây:


Chia sẻ