Danh mục một số bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2015

12 tháng 1, 2016
Để sinh viên có thêm các tư liệu tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu, Viện Công nghiệp gỗ xin được cung cấp danh mục một số bài báo và báo cáo khoa học của các thầy/cô trong viện được đăng...

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, ẤN PHẨM, BÁO CÁO KHOA HỌC NĂM 2015

TT

Tên bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học

Là tác giả, tác giả 1, đồng tác giả

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Ngày/Tháng/năm công bố

1

Xác lập thông số gia công vật liệu gỗ trên máy CNC mã hiệu Sherline 2010

 

Hoàng Việt

(Tác giả)

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Lâm nghiệp

 

2.2015

96-104

2015

2

Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chi phí năng lượng riêng của máy trộn hạt gỗ nhựa Leistitz

Hoàng Việt

(Tác giả)

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Lâm nghiệp

 

3.2015

95-100

2015

3

Using Inventor Sofware to Analyz the Kinetics of Active Rear Axle on Light Trucks  with locked  diffential

Hoàng Việt

(Đồng tác giả)

The International Conference on Automotive Technology for Vietnam – ICAT2015

 

 

 

11/2015

4

Proporties of lignocellulosic feedstocks and aspects of their biochemical refineries in Vietnam: A review of recent selected studies,

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

(Đồng tác giả)

 

 

 

 

 

5

Thu nhận xenlulozơ từ bã mía cho sản xuất etanol sinh học  theo phương pháp xử lsy với a xit axetic

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

(Đồng tác giả)

Tạp chí Hóa học

T53

 

50-55

5/2015

6

The effect of rosin on the fixation of boron-based preservative in poplar wood

Nguyễn Thị Thanh Hiền

(Tác giả 1)

Workshop proceedings Vietnam forestry university-international academy of wood science cooperation for development 12-5-2015

 

 

105-108

5/2015

7

Quantitative structure–activity relationship of antifungal activity of rosin derivatives

Nguyễn Thị Thanh Hiền

(Đồng tác giả)

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters

(SCI-IF 2.331)

25

 

347–354

6/2015

8

Efects of mDMDHEU treatment on mold and fungal resistance of  Canarium album wood

Tạ Thị Phương Hoa

(Tác giả 1)

Workshop proceedings "Vietnam foresty uiversity – international academy of wood science cooparation for deverlopment"

 

 

79-84

4/2015

9

Some findings of the research on the production of environment- friendly wood particle-cement boards for construction and interior use

Tạ Thị Phương Hoa

(Đồng tác giả)

Workshop proceedings "Vietnam foresty uiversity – international academy of wood science cooparation for deverlopment"

 

 

70-73

5/2015

10

Khả năng chống nấm mục của gỗ Gáo trắng và gỗ Trám trắng xử lý mDMDHEU

Tạ Thị Phương Hoa

(Tác giả 1)

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

kỳ 1-11

21/2015

126-132

2015

11

Ảnh hưởng của xử lý mDMDHEU đến tính ổn định kích thước của gỗ Gáo trắng và Trám trắng

Tạ Thị Phương Hoa

(Tác giả)

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

kỳ 2-11

22/2015

128-134

2015

12

Ảnh hưởng của xử lý mDMDHEU đến khả năng chống nấm mốc của gỗ Gáo trắng và Trám trắng

Tạ Thị Phương Hoa

(Tác giả 1)

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

kỳ 2-12

24/2015

 

2015

13

Độ ẩm bão hòa thớ gỗ của gỗ Trám trắng (Canarium album (Lour.) Raeusch)

Tạ Thị Phương Hoa

(Tác giả)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

 

4/2015

108-112

12/2015

14

Some findings of the research on the production of environment- friendly wood particle-cement boards for construction and interior use

Vũ Huy Đại

(Tác giả 1)

Workshop proceedings "Vietnam foresty uiversity – international academy of wood science cooparation for deverlopmen"

 

 

70-73

5/2015

15

Khả năng chống nấm mục của gỗ Gáo trắng và gỗ Trám trắng xử lý mDMDHEU

Vũ Huy Đại

(Đồng tác giả)

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

kỳ 1-11

21/2015

126-132

2015

 

 

 


Chia sẻ